“صباسل حامی رویداد ماکاتون دانشگاه شریف، سکویی برای رشد ایده‌ها”

ماکاتون در دانشگاه شریف بستری فراهم آورده است با هدف خلق ایده، تیم سازی، آموزش و ساخت محصول اولیه، امیدواریم دانشجو‌های بسیار مستعد این دوره و ایده‌های ارزشمندی که دارند تبدیل به کسب و کارهای موفقی شوند.