بازدید وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی از غرفه صباسل در نمایشگاه TGC 2018