کانال‌های ما


پرتال‌های اپراتوری
فروشگاه‌های اندرویدی محلی

محدوده جغرافیایی تحت پوشش


Sabacell Market Coverage

خدمات ما


درآمدزایی (اپراتوری، درگاه بانکی)
پیشتیبانی کاربران
جذب کاربر
محلی‌سازی

بازی‌های برگزیده


نشر دیجیتال در یک نگاه


+ 0 عنوان بازی
+ 0 همکار تجاری
حضور در + 0 بازار بین‌الملی
دسترسی به + 0 میلیون کاربر